سایت شخصی سید سپهر قاضی نوری

متشکرم که به این پایگاه سری زده اید!

معمولاً مرا با دانشجویانم، کتابهایم، مقالاتم و یا سردبیری فصلنامۀ سیاست علم و فناوری می شناسند. سایر فعالیت هایم به عنوان عضو هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس هم شامل تدریس و انجام پروژه های پژوهشی است.

امیدوارم بتوانید در این پایگاه به سادگی اطلاعات مورد نظر خود را بیابید.