دانش آموختگان دکتری

  1. افسانه احمدی: طراحی الگویی برای تدوین ره ­نگاشت فناوری بر اساس مفاهیم مدیریت دانش، 1396، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
  2. سیاوش ملکی ­فر: شناسایی آینده ­های بدیل صنایع فرهنگی در ایران و تدوین وضع مطلوب این صنایع در افق 1424، 1396، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
  3. محمدرضا مرادی: ارائۀ الگوی راهبردی تبدیل علم و فناوری به ثروت بر اساس گفتمان امام و رهبری؛ قانون اساسی؛ تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره ­گیری از تجارب موفق بشری،  1396، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  1. عمار علی: ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر نهادهای انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه، 1396، دانشگاه تربیت مدرس.
  1. شیوا تاتینا: طراحی مدلی برای سیاستگذاری نوآوری در نظام های فناورانۀ گسترده تحت شرایط تغییر ساختار اقتصادی؛ موردپژوهی صنعت حفاری نفت و گاز ایران، 1396، دانشگاه تربیت مدرس.
  1. صنم السادات فرنودی: ارائۀ الگوی رشد شرکت های دانش بنیان در ایران مبتنی بر موتورهای نوآوری، 1396، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
  1. مهدیه فرازکیش: طراحی مدلی برای ارزیابی فرآیند علم و فناوری و نوآوری در سازمان های دولتی کشور، 1395، دانشگاه تربیت مدرس.
  1. نسرین دسترنج ممقانی: ارائه چارچوبی برای رهنگاری فناوری بر اساس یادگیری فناورانه در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، 1395، دانشگاه تربیت مدرس.
  1. مریم میرزایی: الگوی طراحی و ترسیم آیندۀ مدل کسب و کار در صنعت نرم ‌افزار ایران با استفاده از ادغام برنامه ریزی سناریویی و رهنگاری، 1395، دانشگاه تهران.
  1. سحر کوثری: طراحی سبد فناوری های نانو ایران برای دستیابی به سناریوی مطلوب اثرات اجتماعی: یک رویکرد مورفولوژیک، 1395، دانشگاه تهران.
  1. مژده میری مقدم: ارائه مدلی برای شکل گیری یک نظام بخشی یادگیری در صنعت نفت، 1394، دانشگاه تربیت مدرس.
  1. میثم نریمانی: استخراج سیاست های فناوری و نوآوری بر اساس تقریب دلالت های مکاتب اقتصادی رقیب، 1394، دانشگاه تربیت مدرس .
  1. جواد وزیری: الگوسازی مسیر گذار نظام اجتماعی- فنی صنعت دفاعی کشور، 1394، دانشگاه تربیت مدرس.
  1. علی بی تعب: طراحی مدل و تبیین نقش سرمایه اجتماعی در کارکردهای نظام ملی نوآوری، 1393، دانشگاه تربیت مدرس.
  1. فاطمه هشدار: ارائه مدل هم راستایی برنامه ریزی فناوری مبتنی بر رویکرد رهنگاری فناوری (مطالعه موردی صنعت نفت ایران)، 1393، دانشگاه آزاد اسلامی.
  1. مریم دانشمند مهر: توسعه مدل یکپارچه سازی تصمیمات رهنگاشت فناوری با استفاه از پرومته فازی، 1392، دانشگاه پیام نور.
 1. پریسا ریاحی: گونه شناسی رفتار منطقه ای نوآوری بر اساس نگرش گسترده به نظام نوآوری: مورد استان های ایران، 1390، دانشگاه تربیت مدرس