مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

 1. مختارزاده، نیما، کارشناس، عباسعلی، قاضی نوری، سیدسپهر (1399). چالش های دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست دارو ایران و بررسی توانمندی ها و عوامل زمینه ای مؤثر، بهبود مدیریت، دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، 22 35-54.
 2. قاضی نوری، سپهر، محمدهاشمی، زهرا، سجادی فر، مهدی (1399). بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه ها: مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوفصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، دوره 12، شماره 23، نیمه اول 1399، صص 95-124.
 3. نصری نصرآبادی، شهره، قاضی نوری، سیدسپهر، منتظر، غلامعلی (1399). بررسی مسئله شکاف دیجیتالی در ایران بر اساس رویکرد جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله»، مدیریت اطلاعات، دوره 6، شماره 1، صص 247-270.
 4. نصری نصرآبادی، شهره، قاضی نوری، سیدسپهر (1399). دلالت های «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» در تکوین سیاست نوآوری؛ موردکاوی روند تاریخی حل مسائل زلزلۀ آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی، بهبود مدیریت، دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، صص 61-93.
 5. خزدوزی، لیلا، قاضی نوری، سیدسپهر (1399). الگوی بلوغ پارک های فناوری بر اساس تکامل تاریخی؛ پارک های ایران کجا هستند؟، بهبود مدیریت، دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، صص 93-117.
 6. قاضی نوری، سیدسپهر، مهاجری، آیدا (1398). یادگیری فناورانه و سیاست های حمایت از آن، فصلنامۀ علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، ویژه نامۀ جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، سال یازدهم، شماره 2، صص 439-454.
 7. شوکتیان، طه، قاضی نوری، سیدسپهر (1398). چالش های سیاست گذاری برای تحقیقات بنیادی، فصلنامۀ علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، ویژه نامۀ جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، سال یازدهم، شماره 2، صص 347-361.
 8. خزدوزی نژاد جمالی، لیلا، قاضی نوری، سیدسپهر، سلطانی، بهزاد (1398). مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فناوری، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره 5، شماره 3، صص 63-92.
 9. محمدهاشمی، زهرا، قاضی نوری، سپهر، سجادی فر، مهدی، صاحبکار خراسانی، محمد، موسوی، آرش (1398). ارزیابی اثربخشی حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان زیست فناوری، زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، دوره 10، شماره 4، صص 679-695.
 10. دسترنج، رویا، قاضی نوری، سیدسپهر، دسترنج، نسرین، شایان، علی (1398). ارزیابی اکوسیستم کلان داده در ایران با استعاره از مدل ارزیابی اکوسیستم هزاره، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (پژوهش نامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات)، دورۀ 34، شمارۀ 4، صص 1613-1642.
 11. فرهنگ نژاد، محمدعلی، الهی، شعبان، قاضی نوری، سیدسپهر، مجیدپور، مهدی (1398). نگاشت عوامل مؤثر بر ثبت پتنت با رویکرد فراترکیب، مدیریت نوآوری، سال هشتم، شماره 2، صص 129-166.
 12. کریم میان، زهره، محمدی، مهدی، قاضی نوری، سیدسپهر، ذوالفقارزاده کرمانی، محمدمهدی (1398). طبقه بندی ویژگی های حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی با استفاده از روش فراترکیب، مدیریت دولتی، دوره 11، شماره 3، صص 377-402.
 13. کریم میان، زهره، محمدی، مهدی، ذوالفقارزاده، قاضی نوری، سیدسپهر (1398). بررسی تکامل تاریخی سیاستگذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه ای، بهبود مدیریت، دوره 13، شماره 2 (پیاپی 44)، صص 98-129.
 14. فرهانچی، مجتبی، قاضی نوری، سیدسپهر، رادفر، رضا، ثقفی، فاطمه (1398). بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لاجین، بهبود مدیریت، دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43)، صص 1-31.
 15. قاضی نوری، سیدسپهر (1397). نگرشی مقایسه ای به اهداف شورای عالم علوم تحقیقات و فناوری با کارکردها و جایگاه فعلی آن، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دورۀ 8، شمارۀ 28، صص 339-347.
 16. قاضی نوری، سیدسپهر، افشاری، مسعود (1397). آینده پژوهی جوامع بشری با استعاره ای از منطق الطیر عطار، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا (پیاپی 56)، سال هفدهم، صص 293-319.
 17. علیزاده، پریسا، قاضی نوری، سیدسپهر، امیری، مقصود، قاضی نوری، سیدسروش (1397). طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه، فصلنامه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت، دوره دوازدهم، شماره 3 (شماره پیاپی: 41)، صص 1-24.
 18. قاضی نوری، سیدسپهر، فرازکیش، مهدیه (1397). الگوی ارزیابی علم، فناوری و نوآوری بر اساس شاخص های کارایی، اثربخشی و سودمندی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دورۀ 8، شماره 27، صص 205-229.
 19. قاضی نوری، سیدسپهر، ملکی فر، سیاوش، قانعی راد، محمدامین، موسوی، آرش (1397). آسیب شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذینفعان»، راهبرد فرهنگ، شماره چهل و یکم، صص 7-44.
 20. قاضی نوری، سیدسپهر، ملکی فر، سیاوش، قانعی راد، محمدامین، موسوی، آرش (1397). شناسايي و تحليل رويکردهاي موجود و مطلوب در صنايع فرهنگي کشور مبتني بر ديدگاه ذينفعان، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن)، دوره 8، شماره 26، صص 17-39.
 21. آداب، ابوالفضل، قاضی نوری، سیدسپهر، قاضی نوری، سیدسروش، شاهوردی، حمیدرضا (1397). راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری، فصلنامۀ علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دهم، شمارۀ 4، صص 1-16.
 22. مرادی، محمدرضا، قاضی نوری، سیدسپهر، حسینی، محمدرضا، طرهانی، فرزاد (1397). تحليل گفتمان امام و رهبري در حوزه تبديل دستاوردهاي علم و فناوري به ثروت، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره 2، شماره 5، صص 7-37.
 23. حسنقلی پور، طهمورث، قاضی نوری، سید سپهر، حیدری، علی، صارمی، محمدصادق (1397). بررسی نقش فعالیت هاي تحقیق و توسعه شرکت هاي چندملیتی در توسعۀ توانمندي هاي فناورانه کشورهاي در حال توسعه از طریق تحلیل پتنت هاي بین المللی؛ مطالعه موردي کشورهاي چین و هند، فصلنامۀ علمی- پژوهشی مدیریت بهبود، دورۀ دوازدهم، شمارۀ 3 (شمارۀ پیاپی: 41)، صص 71-88
 24.   دهقان اشکذری، محمدجواد، میرعمادی، طاهره، قاضی نوری، سید سپهر، رمضان ‌پور نرگسی، قاسم (1397). گونه ­شناسی نظریه ‌های بین ‌المللی ­سازی نظام‌های نوآوری، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دورۀ 11، شمارۀ 42، صص 33-60.
 25. حسینی گلکار، مصطفی؛ قاضی­ نوری، سید سپهر؛ ثقفی، فاطمه؛ عیوضی، عبدالرحیم (1397). بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده ­پژوهی شل و پراسپکتیو، فصلنامۀ علمی-پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دورۀ چهارم، شماره 4، صص 153-177.
 26. قاضی نوری، سیدسپهر، افشاری مفرد، مسعود، الهی، شعبان، سلطانی، بهزاد (1397). ارزیابی روابط میان نهادی در نظام علمی نوآوری ایران مطالعه 8 موردی، فصلنامۀ علمی- پژوهشی سیاست‌گذاری عمومی، دورۀ 4، شمارۀ 1، صص 9-35.
 27. احمدی، افسانه، قاضی نوری، سیدسپهر، احمدی، سیدجواد، سلطانی، ثقفی، فاطمه، محسنی، نیلوفر (1397). برنامه ریزی تحقیق و توسعه ساخت قرص های سوخت هسته ای توریم با استفاده از روش ره نگاری فناوری، مجلۀ علوم و فنون هسته ای، شمارۀ 83، صص 46-61.
 28. قاضی نوری، سیدسپهر، امیری، مقصود، قاضی نوری، سیدسروش، علیزاده، پریسا (1396). بررسی عوامل مؤثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیت ­های تحقیق و توسعه؛ مطالعۀ سه صنعت مختلف، فصلنامۀ مدیریت توسعۀ فناوری، دورۀ چهارم، شمارۀ 4، صص 9-38.
 29. خزائی، حمید، ملک­نیا، رحیم، قاضی­‌نوری، سیدسپهر (1396). ارزیابی مزیت و شکاف فناوری مدیریت پایدار جنگل، نشریۀ پژوهش ­های علوم و فناوری چوب و جنگل، جلد بیست و چهارم، شمارۀ چهارم، صص 147-161.
 30. سلطانی، بهزاد، حاجی ­حسینی، حجت ­اله، آراستی، محمدرضا، قاضی‌نوری، سیدسپهر، رضوی، محمدرضا، شفیعا، محمدعلی، منطقی، منوچهر، طباطبائیان، سیدحبیب ­الله، شاوردی، مرضیه (1396). مروری بر چالش‌های نظام ملی نوآوری ایران و ارائۀ سیاست­ ها و راهكارهایی برای بهبود آن، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، دورۀ 7، شمارۀ 23، صص 185-198.
 31. احمدی، افسانه، قاضی‌نوری، سیدسپهر، ثقفی، فاطمه، سلطانی، بهزاد (1396). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل­سازی ساختاری تفسیری، مدیریت فردا، سال شانزدهم، صص 81-96.
 32. خداداد حسینی، سیدحمید، محترمی، امیر، الهی، شعبان، قاضی‌نوری، سیدسپهر (1396). تحلیل نهادی مداخلات دولتی در توسعه فناوری اطلاعات در سطح ملی، چشم ­انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 29، صص 15-45.
 33. تاتینا، شیوا، قاضی‌نوری، سیدسپهر، منتظر، غلامعلی (1396). مفهوم ­سازی مدل مارپیچ سیاستگذاری بخشی نوآوری؛ مطالعه موردی صنعت حفاری نفت و گاز ایران، سیاست علم و فناوری، سال نهم، شمارۀ 1، صص 31-51.
 34. احمدیان، عباسعلی، قاضی نوری، سیدسپهر، ثقفی، فاطمه، قاضی نوری، سیدسروش، محمدی، مهدی (1396). ارزیابی آیندۀ مسیرهای نوآوری زیست فناوری براساس همگرایی آن با سایر فناوری‌ها، زیست فناوری، دورۀ 9، شمارۀ 1، صص 154-164.
 35. فرنودی، صنم‌ السادات، قاضی نوری، سیدسپهر، رادفر، رضا، طباطبائیان، سیدحبیب ا… (1396). واکاوي عوامل رشد شرکت‌هاي دانش‌بنيان در ايران با رويکرد تبيين مسيرهاي ممکن، فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، سال نهم، شمارۀ 2، صص 49-65.
 36. قاضی‌نوری، سیدسپهر، ثقفی، فاطمه، میرزایی، مریم (1395). آیندۀ صنعت نرم‌افزار در ایران با رویکرد توسعۀ سناریو، مدیریت فناوری اطلاعات، دورۀ 8، شمارۀ 4، صص 771-790.
 37. حسن­ زاده، علیرضا، اسمعیلی گیوی، حمیدرضا، قاضی‌نوری، سپهر، انواری رستمی، علی ­اصغر (1395). توسعۀ صنایع با فناوری سطح بالای ایران، تأمین مالی (سرمایه­ گذاری) و عوامل نهادی غیررسمی، مدیریت نوآوری، سال پنجم، شمارۀ 3، صص 85-116.
 38. علی، عمار، قاضی‌نوری، سیدسپهر، حسن­ زاده، علیرضا، مجیدپور، مهدی (1395). تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه، مدیریت توسعۀ فناوری، دورۀ 3، شمارۀ 5، 99-132.
 39. کوثری، سحر، قاضی‌نوری، سیدسپهر، ثقفی، فاطمه، عموعابدینی، قاسم (1395). توسعه سناریوی مطلوب اثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران با رویکرد مورفولوژیک، سیاست علم و فناوری، سال هشتم، شمارۀ 2، صص 1-16.
 40. دسترنج، نسرین، قاضی‌نوری، سیدسپهر، ثقفی، فاطمه، حسن­ زاده، علیرضا (1395). تغییر ساختاری در رهنگاشت فناوری برای کشورهاي دنباله­ رو، بهبود مدیریت، سال دهم، شمارۀ 1، پیاپی 31، صص 5-31.
 41. رادفر، رضا، پیله ­وری، نازنین، قاضی­ نوری، سیدسپهر، شاکری، رؤیا (1394). مطالعه پيشرانه ­های قابليت ائتلاف استراتژيك در سطح بنگاه، مورد صنعت زيست داروئي، مجله پژوهش­ های مدیریت عمومی، سال 8، شماره 27، 45-70.
 42. حسینی گلکار، مصطفی، قاضی­ نوری، سیدسپهر، ثقفی، فاطمه، عیوضی، محمدرحیم (1394). چالش های رویکرد “تحقیق موضوعی” در قرآن کریم، دوفصلنامه مطالعات روش شناسی دینی، سال دوم، شماره دوم، صص 88-100.
 43. قاضی‌نوری، سیدسپهر، رجب­ زاده قطرمی، علی، مودت، پریسا (1394). طراحی یک مدل ارزش ­گذاری دانش فنی برای فن­ بازارها، فصلنامۀ مدیریت توسعۀ فناوری، دورۀ سوم، شمارۀ 3، صص 45-80.
 44. میری­ مقدم، مژده، قاضی­ نوری، سیدسپهر، توفیقی، جعفر، الهی، شعبان (1394). يادگيري فناورانه در صنعت نفت: مطالعه موردي فازهای توسعه­ ای ميدان گازي پارس جنوبي، فصلنامۀ علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال هفتم، شمارۀ 2، صص 17-24.
 45. وزیری، جواد، قاضی ­نوری، سیدسپهر، قانعی ­راد، محمدامین، فرتوک ­زاده، حمیدرضا (1394). فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران با تأکید بر صنعت موشکی، بهبود مدیریت، سال نهم، شمارۀ 2، پیاپی 28، صص 31-54.
 46. وزیری، جواد، قاضی ­نوری، سیدسپهر، قانعی­ راد، محمدامین، فرتوک ­زاده، حمیدرضا (1394). موج­ های سه­ گانۀ گذار در صنعت دفاعی ایران با نگاهی خاص به صنعت ضدزره، مدیریت نوآوری، سال چهارم، شمارۀ 2، صص 1-34.
 47. ثقفی، فاطمه، علی‌احمدی، علیرضا، قاضی‌نوری، سیدسپهر، حورعلی، منصوره (1394). تدوين و شناسايي سناريوهای امكان­ پذير آينده خدمات دولت الكترونيك ايران در افق 1404، سال 7، شماره 1، 49-68.
 48. نقی ­زاده، رضا، الهی، شعبان، منطقی، منوچهر، قاضی‌نوری، سیدسپهر (1393). فراترکیب مدل­ های نوآوری منطقه ­ای مروری بر سال­های 2013-1990، مدیریت نوآوری، سال سوم، شمارۀ 4، صص 25-56.
 49. قاضي‌نوری، سيدسپهر، مومني، منصور، ربيعی، علی، اكبری، سميرا (1393). بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت يا شكست شركت­ های نوپای فناوری نانو در ايران، فصلنامه بهبود مديريت، سال 8 شماره 24.
 50. قاضی ­نوری، سید سپهر، نریمانی، میثم، افشاری، زهرا، حسن ­زاده، علیرضا (1393). تحليل خردمايه­ های سياستی اقتصاد متعارف در حوزه سياستگذاری علم، فناوری و نوآوری مبتني بر روش زمينه ­محور. مجله مدیریت نوآوری، سال3 شماره 2.
 51. ابوالحسني، زهرا، حسن ­زاده، عليرضا، قاضي­نوری، سيدسپهر، پورعزت، علی ­اصغر (1393). ارزيابي برخي از مدل­ های نوآوری از منظر ميزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی. مجله سياست علم و فناوري، سال 6 شماره 4، 1-20.
 52. رضاییان فردویی، صدیقه، فلاح، حسن، قاضی­ نوری، سیدسپهر، علی­ احمدی، علیرضا (1393). مدل­سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص ­های عملکرد نظام ملی نوآوری، فصلنامه راهبرد، دوره 23، شماره 71، 167-191.
 53. ثقفی، فاطمه، علی­ احمدی، علیرضا، قاضی­ نوری، سیدسپهر، حورعلی، منصوره (1393). دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق 1404 مبتنی بر روش پس­ نگری، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 9، شماره 34، 125-144.
 54. ثقفی، فاطمه، علی احمدی، علیرضا ، قاضی‌نوری، سیدسپهر، حورعلی، منصوره (1393). طراحی و پياده سازی مدل مرجع پس نگری براي شناسايی عوامل كليدي موفقيت خدمات دولت الكترونيكی در ايران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 5، شماره 14، 205-240.
 55. الهی، شعبان، شایان، علی، قاضی‌نوری، سیدسپهر، سیدحمید، خداداد حسینی (1393). مدلی برای بهبود خودسازماندهی و يادگيرندگی شبكه ­های نوآوری در پارك علم و فناوری اهواز، مجله مدیریت نوآوری، دوره 3، شماره 1، 47-74.
 56. الهی، شعبان، شایان، علی، قاضی­ نوری، سید سپهر و خداداد حسینی، سید حمید (1393). ارزیابی ابعاد شبکه ­های نوآوری: مورد مطالعه صنعت فناوری اطلاعات ایران، مجله پژوهش ­های مدیریت منابع سازمانی، سال 4 شماره 1، 1-27.
 57. قاضی­ نوری، سیدسپهر، محمدی، سهیلا، عبدی، منصوره (1392). بهبود فرايند QFD به كمك تحليل ذينفعان:‌ ابزاری كارا براي برنامه ­ريزی استراتژيک (مطالعه موردی نقشه جامع علمي كشور)، مجله پژوهش­ های مدیریت عمومی، سال 6 شماره 20.
 58. قاضی ­نوری، سيدسپهر، علي‌اصغر، انواری­ رستمی، خراسانی، امير (1392). ارزيابی عملکرد شرکت ­های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران: تناقض با روند جهانی،‎ مجله مديريت فناوري اطلاعات، سال5 شماره 1، 147-164.
 59. ریاحی، پریسا، قاضی­ نوری، سیدسپهر، حاجی­ حسینی، حجت­اله (1392). گونه ­شناسی رفتار نوآوری استان­ های ايران با تاكيد بر عوامل اجتماعی، مجله سیاست علم و فناوری، دوره 5، شماره 4، 47-66..
 60. رضاییان فردویی، صدیقه، فلاح، حسن، قاضی ­نوری، سید سپهر، علی ­احمدی، علیرضا (1392). درآمدی بر نظام نوآوری صنایع فرهنگی (مطالعه موردی: تولید نرم افزارهای چندرسانه ­ای فرهنگی)، مجله دانش راهبردی، شماره 10، 195-227.
 61. خالقی، امیرحسین، علی ­اصغر، پورعزت، فرهاد، رهبر، قاضی ­نوری، سیدسپهر (1392). تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، سال 5، شماره 4، 79-100.
 62. بی­تعب، علی، قاضی ­نوری، سیدسپهر، شجاعی، سعید (1392). مدلی برای ارزيابی توانمندی نوآوری در سطح ملی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 2، 3-29.
 63. انواری رستمی، علی ­اصغر، سيدسپهر، قاضی­ نوری و خراسانی، امير (1392). ارزيابی کارايی اطلاعاتی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بورس تهران، مجله مديريت بهره وری (فراسوی مديريت) سال 7 شماره 25، 107-126.‎
 64. نريمانی ميثم، قاضی ­نوری، سيدسپهر، ميرعمادی، طاهره (1391). استخراج دلالت ­های سياستي رويکرد تطوری در حوزه علم و فناوری: تحليلي تماتيک، مجله سياست علم و فناوری، سال 5 شماره 2، 1-16.
 65. معین­ زاده میرحسینی، شمیم ­السادات، قاضی ­نوری، سیدسپهر، کریم­ زادگان مقدم، داود، وحدت، داود (1391). بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آن ­ها بر پذیرش بانکداری سیار، مجله پژوهش ­های مدیریت عمومی، شماره 16.
 66. قاضی ­نوری، سيدسپهر، سرآبادانی، ابوالقاسم، فرازكيش، مهديه (1391). استخراج راهبرد ملي فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی.‎ مجله پژوهش­ های مديريت در ايران، سال 16 شماره 3، 175-201.
 67. قاضی ­نوری، سیدسپهر، قاضی ­نوری، سیدسروش (1391). سیاست گذاری علم و فناوری در قالب سیاست­ های عام وخاص، مجله رهیافت، شماره 50
 68. قاضی ­نوری، سپهر، تاتینا، شیوا (1391). ويژگی ­های سياست ­گذاری علم، فناوری و نوآوری در كشورهاي در حال توسعه، فصلنامه رهیافت، شماره 51، 65-79.
 69. قاضی ­نوری، سیدسپهر، بی­تعب، علی، فیروزآبادی، سید احمد (1391). ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری، فصلنامه نوآوری و ارزش­آفرینی، سال1 شماره 1.‎
 70. الهی ، شعبان، نقی ­زاده، رضا، قاضی نوری، سيدسپهر، منطقی، منوچهر (1391). شناسايی جريان ­هاي غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحليل هم ­رخدادی كلمات، مجله بهبود مدیریت، سال 6 شماره 17، 136-168.
 71. قاضی ­نوری، سيدسپهر، براتی­ نيا، محمود، صباغچی، سارا (1390). ارائه الگویی برای حمایت شغلی از پژوهشگران آزاد کشور، مجله سیاست علم و فناوری، سال 4 شماره 2.
 72. قاضی ­نوری، سیدسپهر، عبدی، منصوره (1390). تحلیل حساسیت تصمیمات عمرانی نسبت به ملاحظات اخلاقی، مجله مدیریت فردا، سال 10، شماره 26، 78-65 .
 73. قاضی ­نوری، سیدسپهر، رضاییان فردویی، صدیقه، فلاح، حسن (1390). توسعه چارچوب مدیریت استراتژیک دانش نوآوری، مجله مديريت فناوري اطلاعات، سال3 شماره 7 ، 93 -114.
 74. قاضی‌نوری، سیدسپهر (1390). نگاهی راهبردی به تحول در علوم انسانی، فصلنامه فصل تحول، سال1، شماره 2، 28-30.
 75. صباغچی، سارا، قاضی ­نوری، سيدسپهر، الهی، شعبان (1390). انتخاب ابزارهای مديريت دانش در توسعه محصول جديد نرم ­افزاری،‎ فصلنامه بهبود مدیریت، سال5 شماره 2، 80-101.
 76. اكبری، مهدی، قاضي ­نوری، سيدسپهر (1390). ترجمه استراتژی به عمل، نمونه­‌اي از كاربرد QFD پويا با رويكرد نسل سوم روش ارزيابی متوزان، مجله پژوهش­ های مديريت در ايران، سال 15 شماره 3، 43-60.
 77. قاضی‌ نوری، سپهر، صادقیان، رامین، سمویی، پروانه (1389). مقايسه عملکرد تئوری محدوديت ­ها با برنامه ­ريزی خطی فازی در مسائل توليد ترکيبی فازی، نشریه بین ­المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 21، شماره 2، 1-10.
 78. رضاییان فردویی، صدیقه، قاضی ‌نوری، سیدسپهر (1389). مدل ­یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم ­های مدیریت دانش، مجله سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 2، 1-15.
 79. قاضی ‌نوری، سيدسپهر، اسدی ­فرد، رضا، ابراهيمی، آمنه، دستمردی، مصطفی (1389). ارائه مدلی جامع برای ارزيابی مؤثر عملکرد مراکز آزمايشگاهی بالينی و تحقيقاتی، مجله علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی گرگان، سال 4 شماره 2، 67-75.‎
 80. قاضی ­نوری، سيدسپهر، الهی، شعبان، و علی پور ارجستان، احمد (1388). بررسی اثر اعتماد در پذيرش خدمات الكترونيكی (مطالعه موردي دفاتر پليس+ 10)، مجله مدیریت فردا، سال 8 شماره 22، 44-33.
 81. قاضی ­نوری، سيدسپهر و قاضی ­نوری، سيدسروش (1387). استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ايران با تکيه بر مطالعه تطبيقی کشورهای منتخب،‎ مجله سياست علم و فناوری، سال 1 شماره 1، 80-64.
 82. قاضی ‌نوری، سیدسپهر، عبدی، بهنام (1387). نظام ملي يادگيری در كشورهای در حال توسعه: بررسی وضعيت ايران در مقايسه با برزيل و كره جنوبی، مجله مدیریت فردا، شماره 19، 54-64.
 83. قاضی ­نوری، سيدسپهر، توسلی ­زاده، صادق (1387). ارزيابی برنامه ملی فناوری نانو ايران با كارت امتيازی متوازن و تبيين جايگاه سرمايه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری،‎ مجله سياست علم و فناوری، سال1، شماره 4، 49-58.
 84. قاضی ‌نوری، سیدسپهر (1383). ابعاد کیفیت استراتژی های رقابتی، دنیای کیفیت برتر،  شمارۀ 1، صص 50-52.
 85. قاضی ‌نوری، سیدسپهر (1382). تحليل نقش فناوری در ايجاد اشتغال در كشور، مجله مدیریت فردا، سال 1 شماره 4، 76-73.
 86. قاضی‌ نوری، سیدسپهر (1382). نقش فناوری اطلاعات در مديريت كيفيت جامع بخش خدمات، مجله مدیریت فردا، شماره 1، 97-102.
 87. قاضی ­نوری، سيدسپهر، طباطباييان، سيدحبيب ­اله (1381). تحليل حساسيت مسائل تصميم ­گيری چند شاخصه نسبت به نوع تكنيك مورد استفاده: مطالعه موردی، دانش مديريت دانشگاه تهران، سال 15، شماره 56 ، 129-142.
 88. قاضی­ نوری، سیدسپهر، علی ­احمدی، علیرضا (1381). کاربرد تحلیل خوشه ­ای در طبقه ­بندی شاخص ­های توسعه ­یافتگی کشورها، دو ماهنامه دانشور (دانشگاه شاهد)، سال 10، شماره 42، 107-117.
 89. علی ­احمدی، عليرضا، قاضی ­نوری، سيدسپهر (1380). تحليل روابط ميان شاخص ­های گوناگون علم و فناوری با توسعه صنعتی در كشورهای جهان (با استفاده از تكنيك همبستگی كانونی)، فصلنامه پژوهش و برنامه­ ریزی در آموزش عالی، سال 1 شماره 19، 91-59.
 90. قاضی ‌نوری، سیدسپهر، علی ­احمدی، علیرضا (1378). كاربرد روش آماری “مقياس ‌بندي چند بعدی” در دسته ‌بندی توسعه‌ ای كشورهای جهان، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال 9، شماره 32، 96-126.
 91. علی احمدی، علیرضا، قاضی نوری، سیدسپهر (1378). متدولوژی انتخاب استراتژی های سازمانی، تدبیر، شمارۀ 94، صص 33-38.
 92. علی احمدی، علیرضا، قاضی نوری، سیدسپهر (1377). جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، تدبیر، شمارۀ 89، صص 44-46.