تألیف

L
o
a
d
i
n
g

 1. باقری مقدم، ناصر، قاضی نوری، سیدسپهر، معلمی، عنایت الله، موسوی درچه، سیدمسلم (1397). روش شناسی تدوین اسناد ملی فناوری های راهبردی، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 2. قاضی نوری، سپهر، ریاحی، پریسا (1396). گونه شناسی رفتار نوآوری در استان های ایران: رویکردی اجتماعی، تهران: انتشارات صفار.
 3. قاضی نوری، سیدسپهر، نریمانی، میثم (1395). سیاست های فناوری و نوآوری؛ با رویکرد همگرایی مکاتب اقتصادی رقیب، تهران: انتشارات صفار.
 4. حیدری، ابراهیم، قاضی نوری، سیدسروش، قاضی نوری، سیدسپهر (1393)، روش های تحقیق در مدیریت عملیات و مهندسی صنایع، مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 5. قاضی نوری، سیدسپهر (1391). تدوین و جمع بندی اولویت های ملی پژوهش و فناوری کشور، مرکز نشر دانشگاهی.
 6. قاضی نوری، سیدسپهر، ریاحی، پریسا (1391). مقدمه ای بر نظام های نوآوری (رویکرد گسترده)، مرکز نشر دانشگاهی.
 7. قاضی نوری، سیدسپهر، قاضی نوری، سیدسروش (1391). مقدمه ای بر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری.  انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
 8. قاضی نوری، سیدسپهر، دیوسالار، علی، قاضی نوری، سیدرضا (1390). ارزیابی پروژه های ملی تحقیق و توسعه؛ ساختارها و روش ها، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی.
 9. حیدری، ابراهیم، قاضی نوری، سیدسپهر (1387). بیم ها و امیدها درباره آثار اجتماعی فناوری نانو(با نگاهی به ایران)، انتشارات مرکزتحقیقات سیاست علمی کشور.
 10. قاضی نوری، سیدسپهر (1384). تولید تمیز (مفاهیم، تکنیکها، مطالعات موردی)، انتشارات خواجه نصیر.
 11. قاضی نوری، سیدسپهر (1381). سیاست گذاری و برنامه ریزی علم و فناوری (مطالعه موردی نانوتکنولوژی در ایران)، کمیته مطالعات سیاست نانوتکنولوژی-دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری
 12. Soofi, A. S., & Ghazinoory, S. (Eds.). (2013). Science and Innovations in Iran: development, progress, and challenges. Palgrave Macmillan.

Chapter of a Book:

  • Soofi, A. S., Ghazinoory, S., & Farnoodi, S. (2013). The national innovation system of Iran: a functional and institutional analysis. Science and Innovations in Iran: Development, Progress, and Challenges, 57.
  • Ghazinoory, S., & Jamali, R. (2013). Information and Communication Technology: Between a Rock and a Hard Place of Domestic and International Pressures. Science and Innovations in Iran, 87.
  • Ghazinoory, S., Yazdi, F. S., & Soltani, A. M. (2012). Iran and Nanotechnology: A New Experience of on Time Entry. In Making It to the Forefront (pp. 85-108). Springer New York.
  • Ghazinoory, S., & Afshari-Mofrad, M. (2012). An empirical investigation of the role of technology-based education in Iran. In KES (pp. 646-653).
  • Ghazinoory, S., (2009), 'The Future of Innovation is non-normal Ways', in (ed.), The Future of Innovation, Gower, England.
  • Ghazinoory, S., Jeddi, Y. G., & Abd, M. (2008). NATIONAL ENVIRONMENTAL STRATEGIC INFORMATION SYSTEM (NESIS) NECESSITY FOR SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Progress in Sustainable Development Research, 263.
 • Ghazinoory, S., Ghazinoori, S., (2007). Science& Technology on Sustainability in the Middle East and North Africa, Inderscience.