ترجمه

L
o
a
d
i
n
g

  1. شیلینگ، ملیسا، مدیریت راهبردی نوآوری فناورانه؛ ترجمۀ مهدیانی، رحمان، قاضی نوری، سیدسپهر (1397). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
  2. فال، رابرت، فرخ، کلیر، پرابرت، دیوید، رهنگاری برای راهبرد و نوآوری؛ همراستاسازی فناوری و بازار در یک جهان پویا، ترجمۀ قاضی نوری، سیدسپهر، قاضی نوری، سیدمسعود (1391). انتشارات صفار.
  3. ورلوپ، جان، بینش در نوآوری؛ مدیریت نوآوری از طریق درک قوانین آن، ترجمۀ قاضی نوری، سپهر، قاضی نوری، رضا (1390). مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی.
  4. کیه زا، ویتوریا، استراتژی و سازماندهی R&D، ترجمۀ قاضی نوری، سیدسپهر، مهدیخانی، محبوبه (1384). مرکز صنایع نوین.
  5. شینگو، شیگئو، انقلابی در ساخت و تولید: سیستم SMED، ترجمۀ خیرخواه، امیرسامان، قاضی نوری، سیدسپهر (1381). سازمان مدیریت صنعتی.